zondag 25 april 2021

Beschuldiging

 

Deze brief stuurde ik aan alle politieke partijen die het coronabeleid

 

Het is mijn morele plicht om u mee te delen dat ik van mening ben dat iedereen die zich mede schuldig heeft gemaakt aan de beperking van de vrijheid, aan de indoctrinatie van de burger, aan de overtreding van de Grondwet, aan de toename van repressie en het in gang stellen van de dictatuur, zich op den duur dient te verantwoorden voor een tweede Neurenberg Tribunaal. De SP hoort daar ook bij, omdat de SP niets in het werk heeft gesteld om de burger te informeren omtrent het immense bedrog, het grootste bedrog dat ooit heeft plaatsgevonden sinds het begin van de geschiedenis, sinds het begin van de mensheid.

 

Ik beschuldig de SP niet alleen van nalatigheid, maar van het bewust om de tuin leiden van alle Nederlanders m.b.t. deze coronapandemie. Ik ontken niet dat sprake is van een coronavirus, maar ik trek de ernst van dit virus in twijfel. Dit virus treft hooguit twee procent van alle Nederlanders. Van die twee procent wordt slechts een zeer klein deel ernstig ziek en nog een kleiner deel sterft aan de gevolgen van ervan. Deze cijfers zijn afkomstig van het RIVM en zij zijn u bekend. Desalniettemin doet u gewoon mee met alle andere partijen om de burger te misleiden en te manipuleren. Sterker nog: de SP doet mee aan de grootschalige propaganda met als doel dat iedere burger zich laat vaccineren met een vloeistof waarvan de inhoud niet bekend wordt gemaakt.

 

Dit is een misdaad tegen de menselijkheid, temeer omdat een veel groter deel sterft aan kanker en momenteel worden geen diagnoses gesteld met als gevolg dat mensen sterven aan kanker, omdat er geen gelegenheid werd geboden een diagnose te stellen.

donderdag 8 april 2021

geen dialoog

 

In wezen is er helemaal geen dialoog meer. Het debat is zoek. Of het nu gaat om corona, om het klimaat, om kwesties als Iran, Rusland of Syrië: er schijnt nog maar een mening te bestaan: die van de gevestigde orde. Al het andere wordt gezien als wanorde. We moeten met zijn allen 'woke' zijn. Als je dat niet bent, ben je een gevaar en al het gevaar wordt gekenschetst als 'wappie', complotdenker of Trumpaanhanger. Het gevaar deugt niet, dat is de visie die door de gevestigde media wordt geventileerd. Ik trek steeds vaker de vergelijking tussen gelovige en ongelovige. Ik behoor tot het laatste kamp. Ik ben een ketter, een dissident. In de middeleeuwen zou ik worden verbrand. Zover is het nu nog niet, maar het scheelt niet veel meer.

zaterdag 2 januari 2021

Het kantelpunt

 

Het jaar 2020 kan gezien worden als een kantelpunt. Het rechtssysteem bevindt zich al jaren op een hellend vlak. De overheid gedraagt zich steeds meer als een visieloos lichaam dat maar een kant op kijkt: de kant van het dogmatisme, de kant van het totalitarisme.  De burger raakt zijn vrijheden kwijt en wordt geacht zich massaal te onderwerpen aan het linkse gedachtegoed, waardoor de linkse ideeën vermalen zijn in een nieuwe brei van politiek correcte ideeën die verder gaan dan hetgeen Hitler zich in zijn stoutste dromen zou kunnen voorstellen. Het nieuwe links is verworden tot extreem rechts waarin het idee om het vrije denken van de mens te beteugelen met behulp van een combinatie van medische en ICT-technieken centraal staat.

Wij leven in een falend systeem. Onze politici hebben kritiek op landen als Polen en Hongarije, maar in Nederland wordt de rechtstaat steeds meer uitgehold. Ik ben niet de enige die dit zegt. Ook Alex Brenninkmeijer, de voormalige nationale ombudsman, zegt dit (Trouw, 31-12-2020) De overheid trekt steeds meer macht naar zich toe ten koste van de burger. Daarbij is de Tweede Kamer een keffend teckeltje dat alleen de schijn ophoudt om als Parlement de burger te vertegenwoordigen. De Haagse politiek waarschuwt de burger tegen populisme, maar hanteert zelf een populistische houding die neerkomt op het idee dat zij het altijd beter weten. Deze Haagse politici tonen hun minachting voor het volk. Zij zien zichzelf als verheven boven alles en iedereen. Er was ooit een tijd waarin een Kabinet opstapte nadat bleek dat ze er een zooitje van hadden gemaakt, maar die tijd ligt ver achter ons. We kennen immers de uitslag m.b.t. de toeslagenaffaire. Wij leven in een staat waar geen verschil meer bestaat tussen de wetgever, de uitvoerder en de rechtspraak. Onze wetten worden niet eens getoetst aan de grondwet en dat is een unicum in Europa (Brenninkmeijer, in Trouw van 31-12-2020)

Misschien is 2020 inderdaad het jaar waarin sprake is van een kantelpunt. Het was het jaar waarin de hele wereldbevolking op grote schaal angst werd aangejaagd. De overheden en de media speelden onder een hoedje. In 2020 is tegelijkertijd het hele 5G-netwerk uitgerold. We weten niet of 5G-netwerken een onderdeel vormen van een complot. Toch helpen 5G-netwerken enorm om nog meer over mensen te weten te komen. De op steeds grotere schaal geïnstalleerde camera’s werken via 5G-nog sneller, zodat de burger nog massaler kan worden gevolgd. In sommige winkels is al verboden gezichtsherkenning te vinden en die anderhalve meter helpt natuurlijk eveneens om mensen nog beter te kunnen herkennen.

Volgens de officiële media komen dergelijke ideeën voort uit complotgedachtes, terwijl datgene wat ik hierboven schreef, feiten zijn. In Moskou zijn al winkelcentra waar mensen op een zodanige manier worden gescreend dat degene die achter de computer zit, precies kan zien wie de mensen zijn die in dat winkelcentrum lopen, althans wanneer zij betaalpassen en smartphones bij zich hebben en dat is de meerderheid. Alle gegevens komen terecht in de computers van de supermarkt: ziektes, banksaldo’s, adresgegevens van de persoon zelf en die van zijn familie en vrienden. Albert Hein is hier ooit mee begonnen en probeert gegevens over koopgedrag te verzamelen over zijn klanten via de AH-card. Microsoft doet exact hetzelfde en gaat nog veel verder. Bedrijven overtreden massaal de wet op de privacy en zo nu en dan besteedt Trouw, de NRC of De Volkskrant daar aan artikeltje aan. Microsoft vraagt mij regelmatig om mijn gegevens te synchroniseren, natuurlijk onder het mom van ‘gemak’, het doel is om meer over mij te weten te komen. Ik doe daar dus niet aan mee. Microsoft heeft afgelopen jaar zelfs een systeem gepatenteerd dat nog een stap verder gaat.  Het bestaat uit een crypto miningsysteem met sensoren die zijn gebaseerd op de lichaamsactiviteit. Hierdoor zou je een bepaalde hoeveelheid aan crypto kunnen verdienen. Je zou ook hersengolven kunnen genereren die vervolgens worden getrackt en omgezet in een zogenaamde reward, een beloning. De Russische regisseur Mikhalkov, winnaar van een grote filmprijs, stelt dat het nummer van het patent verwijst naar Satan. Dat nummer is WO / 2020/060606.

De media doen dergelijke theorieën af als complottheorieën en hoewel ik geen geloof hecht aan het bestaan van God of duivel en dus ook niet in getallen die daarnaar verwijzen, ben ik er wel van overtuigd dat Nederland en samen met Nederland nogal wat andere landen, op weg zijn naar een totalitaire samenleving die vergelijkbaar is met het hedendaagse China en het systeem van de vroegere Sovjet Unie verre overtreft.

In Het Schellingproject, een roman van de grote Duitse filosoof Peter Sloterdijk, las ik de volgende passage: ‘De westerse wereld lijkt op een plantage waarop alleen nog het gewas van de arrogantie gedijt. Bij de planten is het al begonnen. Men heeft het graan afhankelijk gemaakt van drugs, de kunstmest. De aarde is verzegeld. De horizonten vervuild door bebouwing. De stupiditeit van de macht hangt haar zelfportret aan elke beschikbare wand. Overal woedt de epidemische neiging om de Amerikanen te imiteren, dat raadselachtige volk van kinderen dat steeds weer de grootste wil zijn en de rest van de wereld de grond in grijnst. De onwetenden noemen dat softpower.’

Hoewel de hedendaagse jongeren niet meer kijken naar de clichématige Amerikaanse tv-series en steeds meer belangstelling tonen voor culturen als Korea en Japan, horen we op de populaire radiozenders nog altijd hoofdzakelijk Engelstalige liedjes. Onze computersystemen komen voornamelijk uit de V.S. en onze software is voor meer dan 80 % van Amerikaanse makelij. In alle smartphones zit ofwel Android ofwel Apple als besturingssysteem. Beide zijn Amerikaans. Het kan dan ook niet anders dan dat onze identiteit geleidelijk zal vervagen.  Dat schijnt het idee te zijn van de huidige Europese politici: culturen zouden niet meer mogen bestaan en tradities dienen te verdwijnen.

Op de radio, op televisie en in kranten vernemen we vrijwel dagelijks dat mensen die een afwijkende mening hebben, gezien worden als gevaarlijk. Zij worden bestempeld als complotdenkers. Het politiek-correcte denken nestelt zich in de breinen van de massa en zodra iemand afwijkt van datgene wat ik voor het gemak maar ‘het systeem’ zal noemen, wordt hij of zij zwartgemaakt. De andersdenkende wordt gezien als een wappie, een woord dat bijna woord van het jaar zou zijn geworden. Intussen wordt de andersdenkende bedreigd met boetes en ontslag.

Hij die niet gelooft in het masker, zal het masker niettemin moeten dragen, op straffe van boetes. Hij die niet gelooft in vaccinatie, zal een paria worden. Zijn vrijheid zal hem worden ontnomen. Hij mag niet meer reizen en de verwachting is dat hij wellicht ook niet meer overal mag werken.

Bij de NOS krijgen journalisten nu een beloning wanneer ze ervoor zorgen dat een bepaald percentage van de geïnterviewden zwart, homoseksueel of transgender zijn. Er zijn inmiddels ook recensenten die boeken doorvlooien, op zoek naar gekleurde personages. Wanneer er niet voldoende gekleurde personages in staan, dient het boek te worden verketterd.

Deze ontwikkeling doet mij denken aan de rooms-katholieke kerk in de middeleeuwen. Afgezien van de katholieke kerk, maakten en maken andere geloofsrichtingen zich eveneens schuldig aan de verkettering van de niet-gelovige. In 1784 publiceerde Emanuel Kant een verhandeling waarin hij stelde dat verlichting gelijk staat aan de bevrijding van de mens aan zijn zelfopgelegde onmondigheid. Hij zag het tijdperk van de onmondigheid als de kindertijd. De fase hierna noemde hij het scepticisme en de derde stap is om zelfs dat scepticisme te kritiseren. Ik zie een ontwikkeling in omgekeerde volgorde die ons wordt opgelegd door het systeem. Gelukkig mogen we nog wel vrij denken, maar niet vrij zeggen.

Vanaf ca. 800 kreeg de kerk in Europa steeds meer macht. In 854 werden nog in Dokkum twee Ierse kerkvaders vermoord, omdat ze de arrogantie hadden om de Friezen te willen bekeren. Geleidelijk kwam de hele West-Europese beschaving in de ban het christendom. Natuurlijk waren er talloze kerkscheuringen waarvan alleen de grootste bekend zijn geworden: die van 1054 en die van 1517. De Lutherse kerk, het protestantisme leidde al vrij spoedig tot tal van andere stromingen en uiteindelijk moest de kerk accepteren dat er mensen ontstonden die niet meer voetstoots aannamen wat de pastoor of de dominee hen voorschreef. De vrijheid om te denken en te zeggen wat men wil zou het recht moeten zijn van iedereen.

Wanneer de mens niet gelooft in Nine Eleven, wanneer hij niet gelooft in het idee dat corona gevaarlijk is, wanneer hij niet gelooft dat de regering het beste met ons voor heeft, wanneer hij de vermenging van rassen afwijst, wanneer hij vindt dat homoseksualiteit niet moet worden gepromoot, wanneer hij dat alles vindt of niet vindt, accepteert of afwijst, is aan de mens. Er bestaat geen ander mens die hem kan verbieden te denken zoals hij denkt. Er bestaat geen boek waarin we een voorgeschreven waarheid lezen. Er bestaan talloze boeken en het is goed om daar kennis van te nemen, maar tenslotte kiest ieder mens zijn eigen waarheid, zijn eigen weg, zijn eigen leven.

Al het andere is een dogma. Absolute waarheden zijn alleen de feiten die wij kennen, datgene wat we waarnemen: de aarde is rond en vliegt in iets meer dan 365 dagen rond de zon. De mens bestaat uit DNA en ieder DNA is uniek. Niet een regering of dictator heeft het recht om dat DNA te veranderen, zonder dat de eigenaar daar toestemming voor geeft. Niemand heeft het recht de mens op te leggen hoe hij moet denken.

De staat heeft alleen de plicht om de burgers te beschermen, maar dan wel binnen alle redelijkheid en daar wringt de schoen. Desalniettemin mag die schoen nooit knellen.   

Dwarsdenker, zelfdenker, cynicus, niet-gelovige, geus en dissident.